ห้ามใช้โป๊ะเทียบเรือวัดอรุณราชวราราม เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ ๒๙๖ /๒๕๖๕

เรื่อง ห้ามใช้โป๊ะเทียบเรือวัตอรุณราชวราราม เป็นการชั่วคราว

ด้วยโป๊ะเทียบเรือด้านเหนือและด้านใต้วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เชตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร เปิดให้ใช้บริการมาเป็นเวลานานแล้ว และขณะนี้สภาพโบีะเทียบเรือมีการชำรุดไม่พร้อม
ให้บริการ ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้บริการและการเดินเรือ และ
วัดอรุณราชวราราม จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการเตินเรือ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๔๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อ ๓ ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐  ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๕ กรมเจ้าท่ จึงประกาศห้ามใช้
โป๊ะเทียบเรือด้านเหนือและด้านใต้วัดอรุณราชวราราม ตามวันดังกล่าวข้างต้น และให้ใช้โป๊ะเทียบเรือชั่วคราว
แทนก่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล)
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า

วันที่:22 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 39

ข้อมูลโดย: admincommunications

แกลเลอรี่