ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 127 / ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเข้ามาหรือออกจากน่านน้ำไทยทางวิทยุต่อกรมเจ้าท่า

วันที่:27 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 30

ข้อมูลโดย: admincommunications