การประชุมองค์กรคุณธรรม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ตามข้อสั่งการท้ายหนังสือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร ที่ คค ๐๓๑๐.๘/สส.๗๖ ลงวันที่ ๑0 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องขอเชิญประชุมสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ผสป. ได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัด สปว. เข้าร่วมการประชุมและแจ้งบุคลากรในกำกับเข้าร่วมประชุมตามกำหนด นั้น บัดนี้ การประชุมองค์กรคุณธรรมสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีรายงานการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม อนึ่ง มติที่ประชุมเห็นชอบตามประกาศเจตนารมณ์ แผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม กิจกรรมสอดคล้องกับคุณธรรมที่กำหนดตามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จึงเห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด สปว. ยึดถือปฏิบัติและลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:117

ข้อมูลโดย: admincommunications

แกลเลอรี่